ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ฐาปนา, กาญจนะ; พิมพ์ลดา, คิดดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  วัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายหนังสือมือออนไลน์มือ 2 Book2Sale โดยใช้ Wordpress เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา และได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ Wordpress เป็นสื่อตัวกลางกระจายข่าวสารจ ...
 • จิรัชญา, ฉิมมา; มนธิกานต์, ดียื่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดโ ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด บ้านตลาดควาย ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ เช่น ...
 • อาทิตยา, ทามี; ณัฐวุฒิ, นามบุดดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานการพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อขายเสื้อผ้า ออนไลน์ เนื่องจากทางร้านมีการขายทางเดียวคือเปิดร ...
 • จิตกัญญา, หลอมนาค; เขมินทรา, สมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชนบ้านโคกเมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ม ...
 • จิตกัญญา, หลอมนาค; เขมินทรา, สมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ ...
 • นทีธร, คันธะมาลย์; โชตินันท์, มโนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ปฏิทินท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ โครงงานนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ปฏิทินท่องเท ...
 • สุทธิดา, คิดรัมย์; มัชฌิมา, คะเรรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองคิว ออนไลน์ให้สามารถรองรับการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้นและลดระยะเวลาการทำงาน โดยนำ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์ซึ่งระบบจ ...
 • ณกัญญา, ดวงสาม; ธีรวรรณ, เมืองจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ เนื่องจากการดำเนินงานการจองห้อง ...
 • ศศินา, คำพิมาย; อาทิติยา, อินตา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบระบบการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ทอผ้าไหม บ้านลิ้นฟ้า ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ ...
 • ฉัตรวิมล, พอกประโคน; ณัฐริกา, ปัดถามัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4 กรณีศึกษาโรงเรียนช านิพิทยาคม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ต้อง พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนชำนิพิทยาคม ...
 • เบญญา, เกล้าพิมพ์; ศรัณยู, เสนาประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ปัจจุบันจากสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้บริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้ความสนใจและตื่นตัวในการที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ด้วยเหตุนี้การทำธุรกิจให้ดีได้นั้นจะต้องมีการนำเทคโน ...
 • ปวีณ, อื้อเพชรพงษ์; รัศมี, สายบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ร้าน BRU SHOP และการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ร้าน BRU SHOP และการประชาสัมพั ...
 • พิชญาพร, แตะอินทร์รัมย์; อัญชลีชา, ดำเดช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบขายของออนไลน์ของร้านแม่อรปลาทูนึ่ง สู่การพาณิชย์เชิงธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ โดยที่มาผู้คนจะทำการค้าขายโดยการลงตลาดซึ่งจะเป็นกลุ่มคนในระดับกลางและพนักงานระดับล่าง ที่เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย โดยทำการค้าขายในส่วนที่ ...
 • พิชญาพร, แตะอินทร์รัมย์; อัญชลีชา, ดําเดช; ธนวันต์, ปุริโสตะโย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบขายของออนไลน์ของร้านแม่อรปลาทูนึ่ง สู่การพาณิชย์เชิงธุรกิจแบบเต็ม รูปแบบ โดยที่มาผู้คนจะทําการค้าขายโดยการลงตลาดซึ่งจะเป็นกลุ่มคนในระดับกลางและพนักงาน ระดับล่างที่เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย โดยทําการค้าขายในส่วนท ...
 • จินดางาม, รอบแคว้น; ภัทราภรณ์, ศิริเวช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านนิวปริ้นเซสคอสเมติก และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านนิวปริ้นเซสคอสเมติก สำหรับโครงงานนี้จัดทำโดยโปรแกรม Xampp และโปรแกรม Wordpress ...
 • เพ็ญนภา, นะราชรัมย์; วชิรา, จิรพันธ์พิเชษฐ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบขายสินค้าแปรรูปผ้าซิ่นตีนแดงออนไลน์บ้านเมืองน้อยอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าแปรรูปผ้าซิ่นตีนแดงออนไลน์บ้านเมืองน้อยอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงงานนี้ได้จัดทำระบบ ...
 • จินตนา, พิมพาเรียน; อัจฉริยากรณ์, ศรีคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาการทำวิจัยเรื่อง ระบบขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เป็นระบบขายและซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากการผลิตหนังสือเป็นเล่มๆนั้นมีต้นทุนสูง การจัดจำหน่ายค่อนข้างยุ่งยาก ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ ข้อ ...
 • อัษฎาวุธ, มาประจวบ; ตุลาการ, ประโมณะกัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ร้านกิมไซ ไบค์เซอร์วิสและเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ในระบบบริหารจัดการระบบขายอะไหล่จักรยานยนต์ ร้าน กิมไซ ไบค์เซอร์วิส ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ...
 • ภคพงษ์, ประจันบาล; กาญจนา, ชาตาสุ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ปัจจุบัน E-commerce มีบทบาทกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้อินเตอร์เน็ตในการโฆษณา ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลกด้วย Social Media Marketing ที่มีต้นทุนต่ำ และใช้เวลาไม่นาน ผู้บริโภ ...
 • ศิริพร, นาศพัฒน์; อาภาวรรณ, ไชยขันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบขายเห็ดออนไลน์กรณีศึกษา“ฟาร์มเห็ด บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด บ้านแคนเจริญ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account